زندگي حركت در مسيري ساده و مستقيم نيست، بلكه عبور از هزارتويي پرپيچ و خم است كه بايد در طي آن راه خود را پيدا كنيم. دراين بين  گمشده و سرگردان شويم يا گاهي اوقات به بن بست برسيم. اما اگر ايمان داشته باشيم، هميشه در به رويمان گشوده خواهد شد، دري كه ممكن است مطابق انتظارمان نباشد، اما سرانجام معلوم مي‌شود كه مناسب بوده است.

"پزشك و نويسنده انگليسي: كرونين"

/ 0 نظر / 9 بازدید