مقدس ترين کلمه == خدا

زيبا ترين کلمه == عشق

پر معنی ترين کلمه == نگاه

پر احساس ترين کلمه == شعر

خشن ترين کلمه == تحقير

پاکترين کلمه == وجدان

شرين ترين کلمه == فرزند

عالیترين کلمه == محبت و آزادی

بد ترين کلمه == نفرت

تلخ ترين کلمه == جدايی

دردناک ترين کلمه == خيانت

آشنا ترين کلمه == او...

سختترين کلمه == جنگ

شما می‌تونید چیزی اضافه کنید؟

/ 0 نظر / 8 بازدید