اگر تمام شب برا ي از دست دادن خورشيد گريه کني لذت ديدن ستاره ها را هم از دست خواهي داد.

/ 2 نظر / 9 بازدید
شبخوان

يک جايی خوانده بودم: اگر نمی توانی خورشيد باشی ستاره باش