به آفتاب سلامي دوباره خواهم كرد.

به جويبار كه در من جاري بود.

به ابرها كه فكرهاي طويلم بودند.

دوباره برگشتم. سلام! 50.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
شيرين

سلام سايرن خوشحالم که می بينمت