فردا-ای فردای سیاه!

 فردا روزی خواهد بود که احساسات یک دختر بیچاره ی تباه حال را قربان اراده خواهند کرد.

فردا روزی خواهد بود که مرا گوسفندوار به سلاخ خانه ی تحکم خواهند کشید.

...

فردا آنچه را از روز ازل برای من بینوا قسمت کرده اند نصیب من خواهد شد.

 ...

 سفاهت را ببینید!

ظلم را تماشا کنید!

ای بیهوده ازدواج!

ازدواج اجباری!

 ازدواج روح گداز!

(روزگار سیاه-عباس خلیلی)

/ 0 نظر / 11 بازدید